Els que venguin el seu pis amb pèrdues no hauran de pagar plusvàlua municipal

El Ministeri d'Hisenda ja té un projecte de llei en què preveu que es tindran en compte
 els valors que figuren en l'escriptura
  • Los que vendan su piso con pérdidas no tendrán que pagar plusvalía municipal

 

Hisenda ja té un projecte de llei amb la reforma de la plusvàlua municipal quan hi ha
pèrdues. L'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (anomenat 
plusvàlua municipal) grava l'apreciació d'un terreny quan es transfereix un immoble però
els ajuntaments ho cobraven fins i tot quan hi havia pèrdues. Un supòsit que el 
Constitucional va anul·lar, per la qual cosa calia una nova redacció de la Llei d'Hisendes
locals, que regula aquest tribut.

El Govern ha aprovat l'esborrany de la nova norma, en què desgrana com calcular si hi ha
pèrdues o no. El soci del despatx Àtic Jurídic, José María Salcedo, explica que en les
transmissions oneroses -per exemple, vendes- el contribuent pot acreditar que no hi ha
increment de valor amb les escriptures mentre que en les gratuïtes (donacions o herències)
es prendrà de referència el valor real a efecte de l'Impost de Successions i Donacions, que
fixa cada autonomia. En el cas que no vingui desglossat el valor del sòl es calcularà aplicant
la proporció que representi a la data de transmissió el valor cadastral del terreny respecte
al de l'immoble.

Així mateix, per determinar la base imposable del tribut es substitueixen els percentatges
anuals sobre el valor del terreny per altres coeficients màxims que s'aplicaran segons
l'antiguitat. Al costat d'això se sumaran els coeficients de valors cadastrals que es 
publiquen en els Pressupostos any a any.

 
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) havia remès al Ministeri dues opcions
de reforma de l'impost: bé resoldre els litigis en base a un índex cadastral o atenent als
preus de compra i venda. Els experts del finançament local van recomanar a Hisenda aquesta
última opció.

Related posts

EL PREU DE L’HABITATGE NOU PUJA UN 5% EN 2017, LA MAJOR PUJADA A DEU ANYS

El preu mitjà de l'habitatge nou a Espanya tanca l'any en 2.227 euros el metre quadrat, després...

Continue reading

El Banc d’Espanya Descarta una nova “Bombolla Immobiliària”

El Banc d'Espanya ha publicat un informe específic sobre l'evolució del mercat de l'habitatge com...

Continue reading

La inversió immobiliària en el tercer trimestre d’aquest any augmenta un 40% en comparació a les xifres del 2016

El volum d'inversió immobiliària (residencial, oficines, retail, logística i hotels) ha tancat...

Continue reading